Tenaga Pendidikan

Seraya memanjatkan puji syukur ke hadirat Allah SWT. Tuhan yang Maha Esa atas Limpahan Hidayah dan Inayah-Nya, sehingga dengan perasaan bangga saya menulis kata sambutan sebagai Kepala Madrasah dalam rangka penerbitan Website Madrasah Tsanawiyah Negeri 2 Flores Timur edisi perdana, berkat ikhtiar dan kerja sama tim work kami.

Sholawat dan salam selalu tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, semoga kita semua termasuk pengikut-pengikutnya yang setia dan insya Allah akan dapatkan syafa’at beliau di Yaumil Kiyamah. Amiin Yaa Rabbal‘alamiin.


Bahwa kemajuan dalam bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi tidak dapat kita hindarkan, hal ini ditandai dengan kemajuan bidang teknologi Informasi. Perkembangan teknologi saat ini sungguh telah memberikan